top of page

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

VALKEAKOSKEN KENNELKERHO (ValKk) RY


Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Kennelkerho ry. ja sen kotipaikka on Valkeakosken kaupunki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- voi järjestää koulutusta, kursseja, luentoja, kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä

- voi järjestää muita tarkoitusta edistäviä vastaavia tapahtumia ja toimenpiteitä

- voi kuulua erilaisiin yhdistyksiin

- tiedottaa jäsenistöään esim. jäsentiedotteilla

Yhdistys on jäsenenä

- Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä

- Pohjois-Hämeen kennelpiiri ry:ssä

- Suomen Palveluskoiraliitto ry:ssä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia

- järjestää kahvila- ja ravintolaliikettä

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- ostaa ja myydä kenneltarvikkeita jäsenilleen voittoa tuottamatta


3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt

1) vuosijäseneksi suorittamalla jäsenmaksun

2) perhejäseneksi, jos joku hänen ruokakuntaansa kuuluva on vuosi-, ainais- tai kunniajäsen

3) ainaisjäseneksi suorittamalla vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena

4) kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansioituneesti työskennellyt yhdistyksen hyväksi.

Hallituksen ehdotus kunniajäseneksi ottamisesta on käsiteltävä yhdistyksen vuosikokouksessa, missä esityksen hyväksymistä varten vaaditaan vähintään puolet annetuista äänistä. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua, mutta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Vuosijäseniltä ja perhejäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.


6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallitukseen valitaan jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan, siten, että kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuosittain. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan tai jonkin hallituksen jäsenen yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.


8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-helmikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella vuosi-, ainais-, perhe-, ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille postitetuilla tai sähköpostitse lähetetyillä kutsuilla.


11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille

vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varajäsenet vuosittain ja hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten

tilalle

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen

bottom of page